TULEKAHJU INFOLEHT

Adresseeritavad seadmed E-Poes

Adresseeritav süsteem

Adresseeritava süsteemi valvetsoonid on hoonete/ruumide/hoone-tsoonide ja andurite kaupa programmeeritavad. Tulekahju või ohu tekkimisel (suits) näitab signalisatsioonisüsteemi keskseade ära ohupiirkonna (vastavalt anduri täpsusele), kuvades sellekohast infot infotablool ja andes vastavat helisignaali. Adresseeritaval süsteemil on võimalus anda tulekahju või ohu tekkimisel (suits, C02, kõrge temperatuur) eelhäireid.

Vastavalt keskseadme programmeerimisest rakenduvad häire korral kõik valvetsooni sireenid või ainult vastava tsooni sireenid. Andurid annavad teatud mustumuse astme korral keskseadmesse veateate (erinev tulekahjuhäirest)

Võimalus lisada automaatne häireedastusseade, mis saadab häire otse päästekeskusesse.

Adresseeritava süsteemi anduritena kasutatakse optilisi-, suitsu- ja temperatuuriandureid. Käsiteadustitena kasutatakse kollektiiv-nuppusid. Valehäire vältimiseks on nupud kaetud purustatava klaasi või muu kergesti eemaldatava kaitsekattega.

Konventsionaalne süsteem

Konventsionaalne süsteem on tehnoloogialt sarnane adresseeritava süsteemiga. Peamiseks erinevuseks konventsionaalses süsteemis on puuduv aadress-element. Ühte tsooni saab ühendada kokku kuni 20 andurit/nuppu. Häire korral näitab keskseade kollektiivset aadressi ja täpne häire asukoha määramine tuleb teostada kohapeal, ehk läbi käia kõik tsoonis olevad ruumid.

Häire puhul rakenduvad lisaks vastava piirkonna või kogu süsteemi häirele ka keskseadmes LED tulukesed ja summer.

 

Võimalus lisada automaatne häireedastusseade, mis saadab häire otse päästekeskusesse.

Konventsionaalse süsteemi anduritena kasutatakse põhiliselt optilisi suitsuandureid, temperatuuriandureid ja vastavalt vajadustele ka spetsiaalseid andureid. Käsiteadustitena kasutatakse aadressnuppusid. Valehäire vältimiseks on nupud kaetud purustatava klaasi või muu kergesti eemaldatava kaitsekattega.

Anduritel on lisaks olemas lühisekaitse element (anduri või liini rikete jaoks). Nii langeb rivist korraga välja maksimaalselt üks liinielement (nupp või andur) ja ülejäänud süsteem jääb tööle. Rikke korral edastatakse info keskseadmesse.

konventsionaalsed seadmed e-poes

 

Testimisvahendid

 

Erinevate andurite töökindluse tagamiseks, on olemas spetsiaalsed andurite testimise vahendid. Olemas on ühe ostarbelised testimisvahendid (testgaas suunajaga, temperatuuri tester, suitsuanduri tester) kui ka multifunktsionaalsed testerid (suitsu, C02 ja temperatuuri tester kõik koos).

Multifunktsionaalsete testeritega ei pea iga testi tegemiseks uut testerit võtma, mis kiirendab töö tegemist ja kulu (lisaks peab vähem asju korraga kaasas olema)

E-POOD

 

Plahvatusohtlik ruum

 

Kõrgendatud ohuga ruumide või alade (gaasi-, keemiatööstus jne) jaoks on loodud eraldi spetsiaalsed seadmed ja andurid. Spetsiaalsed andurid (temperatuuri andur, optiline suitsuandur) sobivad kohta kus tavaolukorras või esineda tolmu või suitsu, ning sellest tulenevalt tavalist andurit kasutada ei saa.

Lisaks anduritele on olemas veel spetsiaalne käsiteadusti, mis on disainitud kasutamiseks plahvatusohtlikes ruumides ja rasketes ilmastikutingimustes (korrosioonikindel).

E-POOD

 

Suitsueemaldusautomaatika

 

Suitsueemaldus- ja soojuse eemaldussüsteemid on ehitise olulised tuleohutuspaigaldised.

Tulekahju korral hoiavad nad evakuatsiooniteed suitsust vabad ja aitavad oluliselt kaasa inimeste päästmisele.

Suitsueemaldusautomaatikal on iseseisev varutoide, mis tulekahju korral ja võrguvoolu katkemisel toimib kuni 72 tundi.

Suitsueemaldusautomaatika on CE-märgitusega ja vastab standardile EN 12101-10 (Smoke and Heat Control Systems), kasutusklassile A ja keskkonnaklassile 1.

Süsteemi eesmärk on hoida väljapääsud ja evakuatsiooniteed tulekahju korral suitsust vabad, tagada kustutus- ja päästetööde läbiviimine, vähendada ehitisele põhjustatavaid suitsukahjustusi, juhtida välja soojust ja seeläbi piirata tulekahju levimist ning vähendada põlemise eeldusi. Oma olemuselt võib suitsueemaldussüsteemi nimetada passiivseks kustutussüsteemiks.

E-POOD

 

Muud tarvikud

 

Lisaks erinevatele anduritele on olemas ka temperatuuri kaablid, releed, helisireenid ja erinevad toiteplokid. Temperatuuritundlik kaabel reageerib kui voolujuhtiva soone isolatsiooni takistus keerupaaris muutub (temperatuur tõuseb) ja annab häire.

E-POOD